...
Przejdź do treści

Parlament Europejski przyjął stanowisko ws. mandatu na negocjacje UE-WB

Parlament Europejski podczas głosowania plenarnego przyjął 12 lutego 2020r. stanowisko ws. mandatu UE na negocjacje umowy handlowej z WB (543 głosy za). W rezolucji sporo uwagi poświęcono sektorowi transportu drogowego. Europarlamentarzyści:

– wzywają do zapewniania ciągłej łączności pomiędzy UE a WB z zachowaniem zasady wzajemności dostępu do rynków;

– wskazują, że wielostronny system kwot Europejskiej Konwencji Ministrów Transportu (EKTM) jest niewytaczający, aby uniknąć zakłóceń w przepływie towarów pomiędzy UE a WB;

– wzywają do zapewnienia wewnątrzunijnych połączeń z Irlandią, w tym prawa do tranzytu dla unijnych przewoźników pomiędzy Irlandią a państwami UE;

– podkreślają, że nowe zasady współpracy pomiędzy UE a WB powinny gwarantować równe warunki działania w transporcie drogowym z uwzględnieniem kwestii zw. z pomocą państwa, ochroną środowiska czy aspektami socjalnymi.

Z całą rezolucją można zapoznać się pod poniższym linkiem:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_EN.pdf

Mandat negocjacyjny musi jeszcze zostać zaakceptowany przez państwa członkowskie. Obecnie trwają rozmowy na poziomie ambasadorów krajów UE. Przyjęcie mandatu po stronie UE planowane jest w ciągu najbliższych dni. Na tej podstawie Komisja Europejska rozpocznie negocjacje w imieniu całej Unii Europejskiej dążąc do osiągnięcia porozumienia przed końcem 2020 roku.

Informacje na ten temat można także znaleźć na stronie ZMPD:

https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7006

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.