...
Przejdź do treści

Większość państw UE za porozumieniem ws. Pakietu Mobilności

PakietMobilności z poparciem większości państw UE. Podczas posiedzenia COREPER 20 grudnia 2019 roku większość krajów opowiedziała się za porozumieniem. Przeciw były: Polska, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Malta i Cypr. Od głosu wstrzymała się Belgia oraz Wielka Brytania. Komisja Europejska po raz kolejny potwierdziła chęć przeprowadzenia studium skutków Pakietu, nie tylko pod kątem wpływu na środowisko, ale także na konkurencyjność sektora transportu drogowego. Przed nami głosowanie w Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego TRAN 21 stycznia. A następnie głosowanie Plenarne i oficjalne przyjęcie Pakietu przez Radę UE. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/20/truck-drivers-reform-coreper-confirms-provisional-agreement-on-mobility-package/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.